/

Van zonne-energie naar groene waterstof

SinneWetterstof

Een alternatief om in gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet niet toereikend is tóch grootschalige zonne-energie in te passen. Een initiatief van GroenLeven en Alliander. 

In maart 2022 openden GroenLeven en het netwerkbedrijf Alliander de eerste groene waterstoffabriek in Oosterwolde: SinneWetterstof. Samen ontdekken Alliander en GroenLeven hoe het slim inzetten van elektrolysers kan helpen in lokaal congestiemanagement. Zo wordt het net ontlast en worden er duurzame moleculen geproduceerd voor de mobiliteit en industrie.

 

Elektriciteitsnet ontzien

Als veel duurzame energie opgewekt wordt, past dat soms niet op het elektriciteitsnet. In Oosterwolde is daarom een elektrolyser installatie geplaatst bij een zonnepark van GroenLeven. In plaats van de opwek te verminderen of infrastructuur uit te breiden, zetten we met een elektrolyser elektriciteit en water om naar waterstof en zuurstof. Op die manier denken we piekbelasting in het net te voorkomen en genereren we duurzame moleculen voor bijvoorbeeld mobiliteit en industrie.

Duurzaam geproduceerde elektriciteit omzetten in groene waterstof

Het netcongestievraagstuk vraagt dus om oplossingen waarmee je flexibiliteit creëert, om zo de belangrijke opmars van hernieuwbare energiebronnen te kunnen accommoderen. Zo kunnen we door blijven werken aan de energietransitie.

Groene waterstof speelt een essentiële rol in de verduurzaming van de Nederlandse industrie. Ook kan groene waterstof bijdragen aan het vergroenen van de transportsector en het opslaan van energie. Hoewel de realisatie van groene waterstof in Nederland nog in de kinderschoenen staat, hebben GroenLeven en Alliander, met een van de eerste groene waterstoffabrieken van Nederland, al de nodige ervaring op dit gebied. 

Lokale groene waterstofproductie: aanjager voor verduurzaming

Mei 2023: succesvol waterstofevenement

Januari 2023: bezoek H2-tour aan SinneWetterstof

Juli 2022: veel aandacht voor SinneWetterstof in de media

Maart 2022: SinneWetterstof geopend

November 2021: test electrolysers

De electrolysers worden volop getest in Denemarken bij de leverancier. Een bezoek leverde veel waardevolle informatie, helaas nemen de testen meer tijd in beslag en worden de electrolysers eind februari – maart 2022 verwacht.

Oktober 2021: realisatie vordert gestaag

De realisatie van de waterstof installatie laat steeds beter zien hoe de installatie eruit komt te zien. Een van de hoofdcomponenten, de electrolyser, laat nog even op zich wachten.

September 2021: kabel en leidingbrug

Werkzaamheden aan de kabel en leidingbrug zijn gestart en met de plaatsing van de buffertank staat een 2e grote component op zijn plek.

Augustus 2021: compressor wordt geplaatst

24 augustus wordt de eerste functionele component geplaatst: de compressor.

Juli 2021: eerste bouwwerk in voorbereiding

Met zicht op de vergunning is begin juli het eerste bouwwerk in voorbereiding, te weten de fundatie van de compressor. Doordat deze een lange droogtijd heeft wordt deze alvast gerealiseerd.

Mei 2021: eerste component geplaatst

Eind mei is het eerste zichtbare component geplaatst: de elektriciteit trafo. Deze zal de geleverde stroom door het zonnepark omzetten naar de benodigde spanning voor de componenten van de installatie.

Mei 2021: het werk is begonnen

Begin mei zijn de eerste grondvoorbereidingen van start gegaan. De bovenlaag is afgegraven om grondwerk, zoals aardingsnetwerk, hemelwaterafvoer en voorbereiding voedingskabels voor de componenten in het zandpakket te leggen.

Januari 2021: detailontwerp

Dit jaar wordt het detailontwerp definitief en worden alle voorbereidingen voor de realisatie getroffen. Naast de technische details worden afspraken tussen projectpartners, omgeving en bevoegd gezag geformaliseerd. Diverse onderzoeken zijn ondertussen uitgevoerd en vergunningsaanvraag is ingediend

Mei 2019: start van de pilot

Alliander en GroenLeven zetten samen het project op om naast het zonnepark van GroenLeven in Oosterwolde de waterstof installatie te realiseren. Ecologisch werklandschap Ecomunitypark en de gemeente Ooststellingwerf bieden de ruimte en mogelijkheden om het project te realiseren

Contact

Kom in contact met het project SinneWetterstof!

Header_SinneWetterstof_overview