/

Zonne-energie omzetten naar waterstof

Een alternatief om in gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet niet toereikend is tóch grootschalige zonne-energie in te passen.

Aanleiding

In toenemend tempo wordt duurzaam opgewekte energie aangesloten op ons elektriciteitsnet. Zo steeg in het afgelopen jaar het aantal zonneparken met 58 procent. En dan vooral in landelijke gebieden. Regio’s waar relatief weinig mensen wonen en de kabels dun zijn. Het net is hier 100 jaar geleden niet ingericht op het terugleveren van grote hoeveelheden stroom.

Elektriciteitsnet ontzien

Als veel duurzame energie opgewekt wordt, past dat soms niet op het elektriciteitsnet. In Oosterwolde wordt daarom een elektrolyser installatie geplaatst bij een zonnepark van GroenLeven, ontwikkelaar van grootschalige zonne-energie. In plaats van de opwek te verminderen of infrastructuur uit te breiden, zetten we met een elektrolyser elektriciteit en water om naar waterstof en zuurstof. Op die manier denken we piekbelasting in het net te voorkomen en genereren we duurzame moleculen voor bijvoorbeeld mobiliteit, industrie en verwarming in de gebouwde omgeving.

Wij maken ons oprecht zorgen over klimaatverandering. Daarom werken wij elke dag gepassioneerd aan onze missie: de wereld voorzien van schone energie.

Alliander is het netwerkbedrijf, waarbinnen de gereguleerde netbeheerder Liander N.V. zorg draagt voor de lokale energiedistributie in Friesland. Net als andere netbeheerders wordt Liander geconfronteerd met een energiesysteem waarin de productie weersafhankelijk wordt en zich ontkoppelt van het vraagpatroon, hierdoor ontstaan grote verschillen in de energiebalans. Conversie van elektriciteit naar waterstof en de opslag hiervan wordt gezien al een kansrijke oplossing voor deze groeiende uitdaging. In de toekomst is omzetting van het bestaande aardgasnet naar een waterstofnet een maatschappelijk aantrekkelijk scenario, doordat de grote bestaande transportcapaciteit van het aardgasnet direct bij de grootschalige duurzame energieproductie ingezet kan worden voor de afvoer van energie. Dit zal de benodigde uitbreiding van transportcapaciteit in het elektriciteitsnet beperken en in het geheel leiden tot een doelmatiger energiesysteem. Alliander zoekt om die reden mogelijkheden om grootschalige opwek in te kunnen passen met het minimaliseren van de impact op de bestaande infrastructuur d.m.v. conversie van elektriciteit naar waterstof. In dit project wil Alliander leren en ervaring opdoen met waterstofconversie door het beschikbaar stellen van de conversiefaciliteit tegen nog nader vast te stellen voorwaarden aan GroenLeven die de waterstof kan produceren en verhandelen.

Duurzaam geproduceerde elektriciteit omzetten in groene waterstof

Het netcongestievraagstuk vraagt dus om oplossingen waarmee je flexibiliteit creeert, om zo de opmars van hernieuwbare energiebronnen te kunnen accomoderen. Zo kunnen we door blijven werken aan de energietransitie.

De rol van groene waterstof neemt toe in het duurzame energiesysteem. Voor mobiliteit toepassingen, maar ook voor lokaal gebruik voor industrie, verwarming gebouwde omgeving. De mogelijke toepassingen van groene waterstof staat vol in de belangstelling.

Projectmanagers aan het woord

“Met dit project willen wij onderzoeken hoe complementair het bedrijven van een zonnepark en de productie van waterstof is.”

Willem de Vries
- Projectmanager GroenLeven

“Met de pilot in Oosterwolde leren we hoe de waterstof keten kan werken voor Alliander"

Ben Tubben
- Projectmanager Alliander

Project map

Unieke zichtlocatie voor de duurzame energieketen
Op het Ecomunitypark is de mogelijkheid de duurzame waterstof keten volledig in beeld te brengen. Het 50MW zonnepark van GroenLeven levert energie voor de Elektrolyser installatie waarmee de waterstof gemaakt wordt.

Lokale groene waterstof produktie: aanjager voor verduurzaming

2019: Start van de pilot

Alliander en GroenLeven zetten samen het project op om naast het zonnepark van GroenLeven in Oosterwolde de waterstof installatie te realiseren. Ecologisch werklandschap Ecomunitypark en de gemeente Ooststellingwerf bieden de ruimte en mogelijkheden om het project te realiseren

2021: Detail ontwerp

Dit jaar wordt het detailontwerp definitief en worden alle voorbereidingen voor de realisatie getroffen. Naast de technische details worden afspraken tussen projectpartners, omgeving en bevoegd gezag geformaliseerd. Diverse onderzoeken zijn ondertussen uitgevoerd en vergunningsaanvraag is ingediend

Nieuws

Contact

Kom in contact met het project SinneWetterstof!