Eerste binnenlandse waterstoffabriek geopend in Oosterwolde

Alliander en GroenLeven maken waterstof van zonnestralen

Vandaag openen netwerkbedrijf Alliander en hernieuwbare energieontwikkelaar GroenLeven in Oosterwolde (Friesland) de allereerste binnenlandse waterstoffabriek naast een zonnepark in Nederland. Op deze locatie wordt met zonnepanelen opgewekte elektriciteit omgezet naar waterstof. Alliander en GroenLeven gaan hier onderzoeken op welke manier waterstof een rol kan spelen in gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet niet voldoende is om grootschalige opgewekte zonne-energie terug te leveren.

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 minimaal 35 terawattuur aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt uit grootschalige wind- en zonne-energie op land. Het aantal windmolen- en zonneparken groeit dan ook snel. Helaas kan niet alle duurzaam opgewekte elektriciteit altijd worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De grote toename zorgt ervoor dat op steeds meer plaatsen de maximale capaciteit van het net wordt bereikt. Om dit op te lossen moet het elektriciteitsnet minimaal worden verdubbeld. Dat vraagt om grote investeringen. Tegelijk zijn er mogelijkheden het net efficiënter te benutten. Bijvoorbeeld door de opgewekte elektriciteit te gebruiken voor het maken van waterstof.

Minder files op elektriciteitsnet
In Oosterwolde onderzoeken Alliander en GroenLeven de komende vijf jaar gezamenlijk op welke manier waterstof kan bijdragen aan het efficiënt gebruiken van het elektriciteitsnet. In het onderzoek kijkt Alliander of filevorming op het elektriciteitsnet kan worden verminderd of voorkomen en of waterstof een oplossing is om uitbreiding van het net te voorkomen. Voor de pilot heeft Alliander direct naast een zonnepark van GroenLeven een waterstofinstallatie gebouwd. Met deze installatie gaat GroenLeven met de elektriciteit uit haar zonnepark water omzetten naar waterstof. Deze 100% groene waterstof wordt vervolgens afgenomen door het lokale taxibedrijf Kort en brandstofleverancier OrangeGas uit Heerenveen. Naar verwachting kan jaarlijks 100.000 kilogram waterstof worden geproduceerd. Goed voor ongeveer 10 miljoen schone kilometer aan autoritten met een personenauto.

Daan Schut, CTO van Alliander: “Als netbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor het transporteren van verschillende energiestromen door een energienet dat enorm aan verandering onderhevig is. Het is daarbij onze maatschappelijke taak om het energienet voor iedereen betrouwbaar, veilig en toegankelijk te houden. Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat we de ruimte op het net optimaal benutten. Dat we meer capaciteit uit ons bestaande net halen en slimmer met de beschikbare capaciteit omgaan. Daarbij willen we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden. De pilot die we uitvoeren samen met GroenLeven geeft ons de gelegenheid om te kijken of waterstof kan bijdragen aan het efficiënt benutten van onze elektriciteitsnetten. Door met de opgewekte elektriciteit uit het zonnepark, waterstof te maken en die te gebruiken als brandstof om auto’s op te laten rijden, wordt ons net minder belast en gaat geen duurzaam opgewekte energie verloren.”

Waterstof als hernieuwbare energie
Naast dat wordt gekeken hoe de waterstofinstallatie kan meebewegen ten opzichte van de continue veranderende opwek vanuit het zonnepark, onderzoekt GroenLeven op welke wijze groene waterstof kan worden ingezet als hernieuwbare energie die opgeslagen kan worden.

“Samenwerken is essentieel om de energietransitie te laten slagen, zegt Peter Paul Weeda”, co-CEO van GroenLeven. “Congestie op het elektriciteitsnet zorgt nu voor vertragingen, terwijl we, zeker in het licht van het laatste IPCC-rapport, juist móeten versnellen. Samen met netbeheerders zetten we de schouders eronder om tot oplossingen te komen. Deze pilot met waterstof die we samen met Alliander uitvoeren, is daar een geweldig voorbeeld van, en sluit naadloos aan bij onze strategie. Als GroenLeven gaan we ons meer richten op brede hernieuwbare energieoplossingen en energielandschappen. Waar het accent in het verleden op zonne-energie lag, breiden we dit nu uit naar een mix van windenergie, energieopslag en dus ook waterstof. Zo leveren we een substantiële bijdrage aan de energietransitie in Nederland en aan een schonere, betere wereld voor toekomstige generaties.”

Symposium SinneWetterstof
De opening van de waterstofinstallatie in Oosterwolde wordt ingeleid met het symposium SinneWetterstof. Op dit symposium komt de regionale potentie van waterstof aan de orde. Onder leiding van Remco de Boer, onderzoeker en adviseur op het gebied van de energietransitie, gaan verschillende deelnemers die betrokken zijn bij de energietransitie in Friesland hierover met elkaar in gesprek. Tijdens het symposium wordt de waterstofinstallatie officieel geopend. Naar verwachting stroomt in juni voor het eerst waterstof door de leidingen van de installatie.